Beeducator İnternet Tabanlı Eğitim Sistemi Örnek Hizmet Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR VE TANIMLAR


1.1. İş bu sözleşme, SELDATA Organizasyon Yazılım Eğitim Bilgisayar Limited Şirketi (Sözleşmede SELDATA olarak anılacaktır) ile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında, müzakere edilerek aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.
SELDATA Adresi: Fatih Sultan Mahallesi 2366 Sokak no:25 Etimesgut Ankara
MÜŞTERİ Adresi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. SELDATA ve MÜŞTERİ birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
1.3. Beeducator İnternet Tabanlı Eğitim Sistemi (Sözleşmede Beeducator LMS olarak anılacaktır) ürünü marka ve hak sahibi, SELDATA Organizasyon Yazılım Eğitim Bilgisayar Limited Şirketi’dir.
1.4. İşbu Sözleşmede kullanılan terim ve sözcükler, aşağıdaki anlamlarda kullanılmış olup sözleşmede tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuatta yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır.
A. MÜŞTERİ; Sözleşmenin imza bölümünde bilgileri bulunan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişiyi;
B. Müşteri Alan Adı: MÜŞTERİnin bu sözleşme ile bildirdiği Alan Adını (Beeducator LMS bu alan adı üzerinden hizmet sağlayacaktır),
C. Müşteri İnternet Sitesi ; MÜŞTERİnin bu sözleşmede bildirdiği Alan Adında faaliyet gösteren Beeducator LMS uygulamasının kurulu olduğu internet sitesini,
D. Uygulama (Beeducator LMS) SELDATA tarafından geliştirilen MÜŞTERİnin hazırladığı eğitimlerin MüŞTERİ’nin kendi kullanıcılarına satılması, gösterilmesi, takibi ve yönetilmesine ilişkin internet tabanlı yazılımı,
E. Yetkili Kullanıcı; MÜŞTERİnin yetkili kıldığı Beeducator LMS kullanıcılarını,
F. Kullanıcı ; Müşteri İnternet Sitesi’ni MÜŞTERİ veya Yetkili Kullanıcı olmaksızın ziyaret eden ve istifade eden üçüncü kişileri (Kullanıcı tipleri ilgili maddede açıklanmıştır.),
G. Mücbir Sebep; Sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan veTarafların dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran doğal afetler, harp , seferberlik , yangın , grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları , telefon şebekelerindeki arızalar , elektrik kesintileri veya benzeri halleri ;
H. Sözleşme; İşbu sözleşme ve eklerini ifade eder.


2. SÜRE


2.1. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1(Bir) yıl olup taraflardan biri sözleşmenin sona ermesinden 1(Bir) ay öncesine kadar Sözleşmenin yenilenmemesi talebini yazılı olarak diğer tarafa ihtar etmez ise Sözleşme süresinin sona ermesini takiben 1(Bir) yıl süre ile yenilenecektir. Yenilenen dönem için geçerli olacak ücretler Sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak belirlenecektir.
2.2. Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek1. Kayıt formunda belirtilen Hizmet Başlangıç Tarihinden itibaren SELDATA bu sözleşme kapsamında açıklanan hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Hizmet Bitiş Tarihi talep edilen Beeducator LMS paketi ve ödeme tipine göre belirlenir. Ödeme Yıllık ise Hizmet Bitiş Tarihi, Başlangıç Tarihinden 1 yıl sonrasıdır. Ödeme Aylık ise, Ödemenin yapıldığı ayın sonunda sona erer.


3. HİZMET KULLANIM KURALLARI


3.1. MÜŞTERİ, hizmetleri işbu Sözleşme ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitesindeki her türlü faaliyetinin ve İnternet Sitesinde bulundurduğu veya oluşturduğu tüm içeriğin İnternet Sitesinin ve/veya Uygulamanın kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.2. MÜŞTERİ, Beeducator LMS ’in sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden üçüncü kişilerin mahremiyetine giren, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret söylemi içeren, iftira niteliğinde ve/veya tehdit, korkutmak ve/veya taciz amaçlı, içerik paylaşımlarda bulunmayacağını, belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde Beeducator LMS ’i derhal bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.3. MÜŞTERİ, Beeducator LMS ‘in altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda MÜŞTERİ; İnternet Sitesini kullanarak üçüncü kişilere ait sistem, bilgisayar, ya da ağlara karşı siber saldırı düzenleyemez, bu şekilde üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini toplayamaz ve kullanamaz. İnternet sitesinin çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanamaz veya internet sitesine makul olmayan büyüklükte yük getirebilecek herhangi bir işlem yapamaz. SELDATA’yı her neviden zarara sokacak herhangi bir işlem yapamaz; yetkisiz bağlantı, kopyalama veya görüntüleme için robot örümcek veya başka saldırı araçlarının yetkisiz kullanımı da dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamaz. İnternet sitesine virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu maddede sayılan hususlara aykırı davranışlar sebebiyle MÜŞTERİ’nin kendisi, Kullanıcıları, SELDATA ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak her neviden doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlardan Beeducator LMS sorumlu tutulamaz.
3.4. MÜŞTERİ, bu sözleşme ile sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen satamaz, kiralayamaz ve üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak kullandıramaz.
3.5. Uygulamanın mülkiyeti SELDATA’ya aittir. MÜŞTERİ internet sitesini veya Beeducator LMS ürününü kopyalamayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını, ticarete konu etmeyeceğini aksi durumda hukuki ve cezai sorumlu olacağını ve bu takdirde SELDATA’nın tüm zararını karşılamak durumunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.6. MÜŞTERİ, Beeducator LMS aracılığı ile Kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere talepleri dışında ticari veya özel içerikli mesaj, e-posta ve/veya kısa mesaj (SMS) gönderemez. Kullanıcılara veya üçüncü kişilere taleplerine aykırı veya izinsiz olarak gönderilecek ticari elektronik iletiler sebebi ile doğacak tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
3.7. SELDATA MÜŞTERİden gelen makul istekleri değerlendirerek uygun bulması durumunda veya gerekli gördüğü durumlarda uygulamada geliştirme ve güncellemeler yapabilir.
3.8. MÜŞTERİ gerekli gördükleri durumlarda “geri bildirim” telefon veya e-posta ile talep ve şikâyetlerini iletebilir. SELDATA uygulama üzerinden yapılan geri bildirimlerin tümünü kayıt altına alır ve en geç 3(Üç) iş günü içerisinde cevaplandırır.


4. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI


4.1. İş bu sözleşme kapsamında SELDATA’nın sorumluluğu, Hizmetlerin sunulması ve MÜŞTERİnin asli sorumluluğu ise belirlenen ödemenin zamanında ve kararlaştırılan şekilde yapılması ve Hizmetleri iş bu sözleşmede belirlenen şekilde kullanmasıdır.
4.2. MÜŞTERİ işbu Sözleşmeyi akdetmeye yetkili olduğunu ve sözleşme ve eklerinde beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu ve de hizmetleri yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3. MÜŞTERİ Hizmetleri, Sözleşmenin yapıldığı tarihte olduğu gibi ve mevcut haliyle kabul eder. SELDATA, MÜŞTERİnin tüm taleplerinin karşılanacağının garantisini vermez, ancak hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek, ya da çeşitlendirmek amacı ile hizmet içeriğinde ve özelliklerinde değişiklik yapma yeni modüller ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar.
4.4. İşbu değişiklikler çevrimiçi yayınlanacak olup SELDATA’nın MÜŞTERİye ayrıca bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. MÜŞTERİnin yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek SELDATA’dan herhangi bir tazminat talep etme hakkı yoktur.
4.5. SELDATA, Hizmetlerin kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli önlemleri alacağını ve Hizmetlerin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda mümkün olan en kısa süre için de duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Ancak mücbir sebepler nedeniyle Hizmetlerin aksaması veya kesintiye uğramasından ve SELDATA’nın kastı ile oluşmayan diğer her türlü neden dolayısıyla karşılaşılacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
4.6. Hizmetlerin doğrudan SELDATA’dan kaynaklanan bir nedenle 72 (yetmiş iki)saat süre ile aralıksız kesintiye uğraması durumunda MÜŞTERİ sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Bu durumdan kaynaklanabilecek maddi zararlarda; SELDATA bu zararı azami 1 yıllık sözleşme bedeli kadar, tazmin etmekten sorumludur.

4.7. Beeducator LMS sağladığı Hizmetler’in hatalı kullanılışlarından, hatalı veya mevzuata aykırı içerik girişinden, Kullanıcılara ve üçüncü kişilere e-posta ve kısa mesaj (SMS) ile yapılan bildirimlerden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca MÜŞTERİ’ye aittir.


5. MALİ KOŞULLAR


5.1. SELDATA ön ödemeli olarak çalışmaktadır. MÜŞTERİ, Hizmetlerin karşılığında, sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan EK 1 deki Kayıt Formunda belirlenen ücreti, belirtilen şekilde ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. Faturalandırmada, paranın yatırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru baz alınacaktır.
5.3. Ücretlere KDV dahil değildir ayrıca ilave edilecektir.
5.4. Aylık paketlerde hizmet alım süresi bitmeden bir sonraki ayın ücreti yatırılarak sözleşme yenilenmelidir.
5.5. Yıllık paketlerde hizmet alım süresi bitmeden bir sonraki yılın ücreti yatırılarak sözleşme yenilenmelidir.
5.6. MÜŞTERİ’nin Aktif Paketi kullanması durumunda, Aktif Paket aşımı söz konusu ise her ay sonunda, paket aşımına konu her aktif kullanıcı için Ek Aktif Kullanıcı ücreti fatura edilir. Faturanın SELDATA hesaplarına 10 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Ödemenin yapılmaması durumunda SELDATA hizmete ara verme ya da sonlandırma hakkına sahiptir. (Bakınız Ek-2- paket detayları)
5.7. MÜŞTERİ bir üst pakete geçmekte özgürdür. Yeni pakete geçme durumunda kalan sürenin ücret farkı fatura edilir.


6. YAPTIRIMLAR


6.1. İşbu Sözleşme’nin ve/veya Hizmet kullanım kurallarının ihlali, MÜŞTERİ’ye sağlanan Hizmetler’in askıya alınması veya Sözleşmenin feshedilmesi ile Müşteri İnternet Sitesi ve/veya Uygulama ’ya erişimini tamamen iptal edilmesi sonucunu doğurabilir.
6.2. MÜŞTERİ, Hizmetlerin kullanımı sebebi ile üçüncü kişilerin ve SELDATA’nın uğrayabileceği her ne nam altında olursa olsun her neviden tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. GİZLİLİK


7.1. SELDATA, MÜŞTERİye ait tüm bilgileri ve elde ettiği elektronik ortamdaki veri ve bilgileri yürürlükteki mevzuata uygun olarak Sözleşme sona erse dahi gizlilik içerisinde tutacağını ve koruyacağını taahhüt eder. Sözleşmenin sona ermesi durumunda mevzuat gereği tutulması gereken veri ve bilgiler dışındaki tüm veri ve bilgiler MÜŞTERİ talep etmiyorsa 1 ay sonra kalıcı olarak geri dönüştürülemeyecek şekilde silinmelidir.
7.2. Güvenlik, geliştirme ve destek amacı ile Beeducator LMS sunucularına yapılan tüm istekler IP(Internet Protocol) bazında kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler kanuni zorunluluklar dışında 3. şahıslar ile paylaşılmaz.
7.3. İnternet Sitesinde oluşturulan bilgiler MÜŞTERİ’ye aittir ve bu bilgiler, SELDATA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenecektir.
7.4. SELDATA, MÜŞTERİ’ye veya KULLANICI’ya ait verileri ve bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.
7.5. Hesapların ve kişisel verilerin korunması için kullanılan kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerin gizli tutmak MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını başka hiçbir kişiye, hiçbir durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, aksi durumda SELDATA’nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
7.6. SELDATA, bu Sözleşme ile hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir, referans olarak gösterdiği kişi kurum ve kuruluşları İnternet Sitesi ve/veya diğer araçlar vasıtası ile adlarını ve logolarını kullanarak yayınlayabilir. Referans olarak belirtilmek istemeyen MÜŞTERİlerin bu taleplerini SELDATA’ya yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.


8. MÜŞTERİ VERİLERİ

8.1. SELDATA MÜŞTERİ verilerini Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden itibaren 1 ay süre ile saklar. Bu süre içinde MÜŞTERİ üyeliğini tekrar başlatmak ister ise, aradaki süre için ayrıca hizmet bedeli talep edilir.1(Bir) ayın sonunda MÜŞTERİ’ye ait tüm kayıtlar Beeducator LMS veri tabanından kalıcı olarak silinecektir.
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve DİĞER HÜKÜMLER
9.1. MÜŞTERİ hiçbir gerekçe göstermeksizin, 15 gün önceden yazılı olarak ihbar etmek ve geçmişe dönük tüm borçları ödemiş olmak kaydı ile Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi durumunda geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ücret iadesi talep etme hakkı yoktur.
9.2. Sözleşmede belirtilen Tarafların adresleri, Tarafların tebligat adresleri olup, Sözleşme kapsamında yapılacak tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. MÜŞTERİ, tebligat adresinin değişmesi halinde değişen adresi SELDATA‘ya derhal bildirmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde bu sözleşmede bulunan adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edecektir.
9.3. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkları çözmeye Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
9.4. İşbu sözleşme toplam 9 ana maddeden ve aşağıdaki adları belirtilen iki adet EK’ten ibaret olup taraflarca imzalandığı gün tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girmiştir.


Bu Sözleşme 31.12.2019 tarihinde Tarafların karşılıklı müzakeresi ve mutabakatı ile 2(iki) asil nüsha olarak imzalanmıştır. Bir asil nüsha MÜŞTERİde, bir asil nüsha SELDATA’da kalacaktır.

 

SELDATA 
Yetkili Kişi : Selda Özkars YILMAZ
Kaşe İmza

 

Müşteri XXX
Yetkili Kişi: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaşe / İmza

 

Sepetim
Türkçe